Јавна овлашћења


У вршењу јавних овлашћења ЦСР , као установа социјалне заштите и као орган старатељства врши јавна овлашћења и обезбеђује остваривања права од општег интереса и обавља послове који су му стављени у надлежност од стране Републике у складу са следећим законима:

 • Закон о социјалној заштити
 • Породични закон
 • Закон о финансијској подршци породици са децом
 • Кривични закон
 • Закон о спречавању насиља у породици
 • Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица
 • Законом о прекршајима
 • и осталим подзаконским актима (правилницима, протоколима, упутствима и сл.).


У складу са тим Центар одлучује о:

 • 1. остваривању права на материјално обезбеђење;
 • 2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
 • 3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
 • 4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
 • 5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
 • 6. хранитељству;
 • 7. усвојењу;
 • 8. старатељству;
 • 9. одређивању и промени личног имена детета;
 • 10. мерама превентивног наџора над вршењем родитељског права;
 • 11. мерама корективног наџора над вршењем родитељског права.


У вршењу јавних овлашћења Центар у складу са законом,обавља следеће послове:

 • спроводи поступак посредовања-медијације у породичним односима (мирење и нагодба)
 • доставља налаз и стручно мишљење на захтев суда у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу одн. лишењу родитељског права
 • доставља на предлог суда мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац
 • пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за зашиту од насиља у породици
 • спроводи поступак процене подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља
 • спроводи програм припреме будућих усвојитеља односно хранитеља
 • врши попис и процену имовине лица под старатељством
 • сарађује са јавним тужиоцем односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога
 • спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела
 • подноси извештај о испуњењу васпитног налога јевном тужиоцу односно судији за малолетнике
 • стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза
 • проверава извршење васпитних мера појачаног надзора
 • спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства
 • доставља извештаје суду и јавном тужиоцу о току извршења васпитних мера
 • обавља друге послове утврђене Законом


Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.