Проширена права


Одлуком о социјалној заштити општине Рума уређен је обим, услови и начин остваривања права на материјалну подршку и друге облике помоћи и услуге социцијалне заштите за чије остваривање је, према Закону о социјалној заштити,надлежна Општина Рума. Ова права обезбеђују се корисницима који имају пребивалиште на теририји Општине Рума, изузетно и лицима која се затекну на теририји Општине Рума, ван свог пребивалишта и боравишта, а нађу се у стању социјалне потребе.

Материјална подршка се пружа ради обезбеђена егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника. Материјална подршка обухвата:

 • 1. једнократну помоћ (новчану или у натути),
 • 2. накнаду трошкова сахране,
 • 3. опрему и превоз корисника на смештај у установу или другу породицу,
 • 4. превоз, исхрану и смештај деце са сметњама у развоју која похађају основну школу, ако на територији Општине нема одговарајуће школе,
 • 5. обезбеђивање уџбеника и других видова помоћи у образовању,
 • 6. субвенције комуналних услуга, локалних накнада и ддр.,
 • 7. бесплатао оброк (народна кухиња).


Услуге социјалне заштите су активности пружања помоћи и подршке појединцу и породици, ради очувања одн. побољшања квалитета живота, отклањана или ублажавања неповољних животних околности, као и стварање могућности за самосталан и независан живот у заједници.
Услуге које се утврђују овом Одлуком су:

 • 1. помоћ и нега у кући,
 • 2. клуб за стара и остарела лица,
 • 3. дневни боравак деце и омладине са сметљама у развоју,
 • 4. привремени смештај у прихватилиште или сигурну кућу,
 • 5. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге,
 • 6. социјално становање у заштићеним условима,
 • 7. добровољно друштвено ангажовање – диобровољни рад корисника у локалној заједници,
 • 8. персонални асистент,
 • 9. лични пратилац детета са сметњама у развоју.


Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.