Службе


- Служба за заштиту деце и младих


Службу чини 6 водитеља случаја (3 социјална радника, 2 психолога , 1 педагог) и супервизор – спец.педагог. Руковидилац службе је дипл.правник.Служба се бави породично-правном и старатељском заштитом деце и младих.Служба за заштиту деце и младих се брине о деци без родитељског старања (смештеној у хранитељским породицама, у установама социјалне заштите, о деци под старатерљском заштитом), жртвама насиља, злостављања и занемаривања, деци са сметњама у развоју и проблемима у понашању. Осим тога реалузујје поступке везане за област поремећених породичних односа и родитељског функционисања.


- Служба за заштиту одраслих и старих


Службу чине 3 водитеља случаја (1 психолог и 2 дипл.социјални радник) и супервизор – дипл.социјални радник.Руководилац Службе је дипл.правник. Служба се бави породично-правном, старатељском и социјалном заштитом одраслих и старих лица. Првенствено је њен рад усметен на смештај корисника у установе социјалне заштите, старатељску заштиту над лицима лишеним пословне сособности, као и заштиту одраслих и старих од насиља у породици.


- Служба за управно правне и администартивне послове


Службу чине 1 правник, 2 социјална радника, 1 социолог, 1 административни радник и 4 радника за техничке послове. Служба се бави нормативном регулативом ЦСР и руковођењем других служби. У оквиру ове службе функционише канцеларија за маетеријална давања преко које корисници остварују права на новчану социјалну помоћ, права на туђу негу и помоћ, као и на једнократне новчане помоћи.


- Служба за планирање и развој


Службом за планирање и развој руководи социолог, у њој учествују сви стручни радници по потреби, а бави се аналитичко-истраживачким и информативним пословима.

Аналитичко-истраживачка и информативна функција ЦСР је стална и неопходна функција и припремна етапа у решавању појединих сложених социјалних проблема у локалној заједници као и претходна фаза превентивног деловања.

Такође, аналитички и информативни рад чини редовно или повремено информисање Оснивача и других органа о реализацији програма социјалне и породично-правне заштите грађана као и о условима рада Центра. Информативаној функцији Центра се придаје значајна пажња. Нарочито је значајно информисање путем локалних средстава информисања где Центар информише ширу јавност о социјалној заштити, а кориснике о законској регулативи и начину остваривања појединих права као и о изразитим социјалним проблемима (болести зависности, проблеми младих, породични односи итд.).


- Служба за услуге на локалном нивоу


 • 1. Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица
 • 2. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
 • 3. Лични пратиоци деци са сметњама у развоју
 • 4. Дневни центар за одрасла лица са интелектуални и менталним сметњама.


- Служба за финансијско-техничке и помоћне послове


Службу чине шеф рачуноводства, благајник и финансијско- административни радник који обављају све послове у вези финансијског пословања ЦСР.

 • Стручна и саветодавна тела
 • Стална стручна тела Центра:
  • Колегијум руководиоца
  • Колегијум службе
  • Стална комисија органа старатељства
 • Повремена тела Центра:
  • Стручни тимови

Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.