Пројекти


1. „ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ“

Пројекат се реализовао од маја до августа 2017. по програму проф.Недељка Јовића, психолога, а финансиран је из средстава локалне самоуправе. Програм је обухватао неколико целина:

A. Радионице са ученицима VII pазреда у 10 основних школа румске општине и њиховим родитељима на тему болести зависноси (пушење, алкохолизам, наркотици) са интерактивним предавањем и дебатом. Исход ових радионица (укупно 22) било је потписивање Уговора о понашању између родитеља и детета. Овом активношћу је обухваћено 139 деце и исто толико њихових родитеља.

Б. Евалуација донетих Уговора се реализовала након 15 дана од њиховог потписивања, и као резултат је добијена високо задовољство и родитеља и деце постигнутим резултатима и зантересованост да се уговори примењују и убудуће.

Ц. Утврђивање поступка и процена мотивационих и емоционалних елемената за побољшање функционисања односа родитељ –дете кроз индивидуалне разговоре са децом и родитељима. Као резултат и исход свих активности сачињен је документ „Емпиријско истраживање у оквиру Пројекта превенције зависности и насиља у породици“.

Д. У сарадњи са Спортским савезом општине Рума организован је летњи камп који је обухватио школу фудбала, забавне спортске игре и школу пливања за учеснике пројекта из града, док је за децу из 2 сеоске средине (Буђановци и Никинци) организована летња школа фудбала, одбојке и атлетике, а за децу из Кленка обезбеђена школа пливања на базену СЦ Шабац.

2. „ ШТИТ II “

Пројекат "ШТИТ II" је реализован крајем 2015.год. као друга фаза реализације пројекта "ШТИТ" (заштита деце од злостављања и занемаривања), усмерена на заштиту жена од насиља кроз мултисекторску сарадњу и увођење терапијско саветодавних услуга . Пројекат је финансијски подржан од стране Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.

Општи циљ пројекта: секундарна и терцијална превенција насиља над женама и у породици кроз учвршћивање сарадње мреже институција на локалном нивоу, са јасно дефинисаним овлашћењима и одговорностима актера, корацима у поступању ради благовремене и ефикасне заштите и оснаживања особа које трпе насиље и ургентнијег процесуирања насилника, формализован кроз потписан Споразум о сарадњи.

Појединачни циљеви пројекта/очекивани резултати:
 • повећана сензитивност стручњака и нивои знања о проблематици насиља
 • у пракси се примењују установљене процедуре поступања, са конкретним и свеобухватним проценама ризика и потребним интервенцијама у циљу заштите и подршке особама које трпе насиље
 • успостављена функционална мултисекторског сарадња (формирање, дефинисање улога, континуиран рад тима)
 • у пракси заживело организовање конференција случаја као позитиван пример свеобухватне заштите особа које трпе насиље
 • проширење рада Саветовалишта за брак и породицу са акцентом на рад са особама које трпе насиље
 • информисање шире јавности о реализацији пројектних активности


Обзиром на сложеност феномена насиља рад је био усмерен ка две групе корисника:
1. - стручни радници и сарадници:
 • ангажовани у раду мултисекторског тима (изабрани стручњаци испред сваке институције потписнице Споразума) - укупно 7 ,
 • сарадници ангажовани у појединачним случајевима на конференцијама случаја - укупно 10 , просечно 5
 • сарадници из Саветовалишта за брак и породицу - укупно 3.

Укупан број ангажованих стручних радника и сарадника је 20.

2. - особе које трпе насиље- жртве
 • којима је потребна комплексна заштита кроз рад мултисекторског тима и конференције случаја, као и кроз рад у саветовалишту - 40
 • партнери, родитељи, деца жртава насиља - око 100 индиректних корисника


Током пројекта реализована су следеће активности:
 • I oкругли сто са потписницима Споразума и представницом АЖЦ- Београд
 • II округли сто - евалуација пројектних активности),
 • 4 састанка мултисекторског тима,
 • 3 конференције случаја,
 • Саветодавни рад у саветовалишту за брак и породицу -22 третмана i 19 правна саветовања
 • Медијске презентације: медији су присуствовали одржавању почетног округлог стола и испратили рад, а о даљим активностима су обавештавани писменим или телефонским путем.


3. “ САРАЂИВАТИ ЈЕ ЛАКО,САМО ТРЕБА ЗНАТИ КАКО“

Програм " Сарађивати је лако, само треба знати како" је конципиран на активностима социо-едукативног рада у локалној заједници са сарадницима из различитих система, установа и невладиним сектором, који у свом раду имају циљну групу децу и младе. Подржан је од стране Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, реализован током 2015.године.

ЦСР Рума је реализовао почетне пројектне активности у периоду октобар-децембар 2014.год. са 4 основне школе у Руми, са сеоским ОШ ( Платичево, Хртковци,Кленак, Никинци, Доњи Петровци и Жарковац), Дневним боравком за децу и младе са сметњама у развоју и Међуопштинским савезом слепих и слабовидих у Руми. Обзиром да је евалуација постигнутих резултата била позитивна и подстицајна, одлучено је да се пројекат прошири и за остале релевантне институције – сараднике у систему социјалне заштите деце и младих у локалу.

Општи циљ овог пројекта је био да се деци и младима корисницима услуга и мера ЦСР Рума пружи благовремена, адекватна , квалитетна услуга у складу са њиховим специфичним потребама. Самим тим ће заштита деце и младих бити боља и моћи ће се планирати и реализовати и превентивне активности које ће у раном стадијуму евидентирати децу и младе у ризику да уђу у систем социјалне заштите.
Едуковањем сарадника у различитим установама , системима и невладином сектору омогућена је боља информисаност и доступност услуга, брже и ефикасније препознавање потреба деце и младих када се нађу у стању социјалне потребе, свеобухватнија и интензивнија подршка ризичним категоријама деце и младих као и превенција друштвено неприхватљивих облика понашања.

Очекивани резултати су јасно дефинисане улоге сваког система и запослених у тим системима , начини реаговања, интервенције, надлежности и одговорности, економичније управљање људским ресурсима и временом, одређивање контакт особе из сваког система која ће бити доступна, пријемчива за сарадњу и заједнички рад . Ово ће довести до позитивних, економичнијих и оптималнијих начина задовољавања потреба корисника - деце и младих .

Програмом је обухваћено:
 • Предшколска установа ( стручни радници и сарадници, тим за инклузивно образовање, тим за заштиту од насиља...)
 • 5 основних школа из села: Буђановци, Павловци, Стејановци, Краљевци и Добринци (психолошко-педагошка службе, тимови за инклузивно образовање, тимови за заштиту од насиља...)
 • 4 средње школе ( психолошко-педагошка службе, тимови за инклузивно образовање, тимови за заштиту од насиља...)
 • Интересорна комисија за пружање додатне подршке деци и ученицима у оквиру здравственог, образовног и система социјалне заштите ( чланови комисије и кординатор)
 • Дом здравља ( медицинске сестре-патронажа, педијатри, школски лекари, психолог, логопед)
 • НВО које се баве децом и младима у оквиру свог рада: Црвени Крст, Канцелаија за младе, Центар за иницијативе жена " Ру-Ма-Дам", Канцеларија за инклузију Рома, Удружење Рома Буђановци, Удружење Рома „ Мала Ватра“.


Кроз почетне пројектне активности и овај Програм едуковано је више од 150 сарадника што се позитивно одразило на умрежавање локалних актера који раде са децом и младима, добре и ефикасне сарадње на заштити деце и младих нарочито оних који су у систему социјалне заштите и оних код којих постоји ризик да ће ући у систем социјалне заштите.Овакав модел сарадње и заштите деце и младих усвојили су сви релевантни актери у локалној заједници а што се остварује кроз добру комуникацију, активну партиципацију и заједничке акције у санирању тешкоћа деце и младих који се нађу у стању социјалне потребе и заштите.

Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.