ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА


Услуга ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА се спроводи од 2013.године, а финансира се искључиво из средстава локалне самоуправе. Намењена је деци и младима са инвалидитетом односно сметњама у развоју, којима је потребна додатна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу, под условом да су укључени у васпитно-образовне установе, односно школе, до краја редовног школовања,укључујући завршетак средње школе, уз предходно мишљење Интерресорне комисије.

Сврха услуге ЛПД је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности. Корисничку групу сачињавају деца и млади узраста од 1-20 година са моторичким/ интелектуалним перцептивним/комбинованим сметњама у развоју, а којима је процењена потреба за додатном подршком у ангажовању личног пратиоца .Услуга је доступна свим радним данима у школској календарској години, са прекидима током зимског и летњег распуста. Активности личног пратиоца детета, реализују се у складу са сврхом услуге, карактеристикама и капацитетима корисника и усмерене су првенствено као помоћ код куће (у облачењу, одржавању личне хигијене, при храњењу, припреми књига и опреме за васпитно-образовну установу односно школу) и помоћ у заједници (помоћ у коришћењу градског превоза, помоћ у кретању, одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена, укључујући културне или спортскеактивности и друге сервисе подршке).Током школске 2016/17.год.ову услугу је пружало 14 личних пратилаца за потребе исто толико деце, обзиром да се услуга пружа један на један.

Sajt je realizovan u okviru projekta "Unapređenje socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim smetnjama" uz finansijsku podršku Evropske unije.
Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.